دوره جامع آموزش قوانین مالیاتی (وبینار)

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:چه کسانی مشمول مالیات هستند؟اظهارنامه اصلاحیتفاوت منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادیمالیات کسب و کارهای اینترنتیچگونه ریز محاسبات خود…

1,200,000 تومان

کارگاه قانون خوانی

بدون امتیاز 0 رای
190,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:چه کسانی مشمول مالیات هستند؟اظهارنامه اصلاحیتفاوت منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادیمالیات کسب و کارهای اینترنتیچگونه ریز محاسبات خود…

190,000 تومان
10%
تخفیف

پانزدهمین دوره جامع آموزش مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان 1,800,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:چه کسانی مشمول مالیات هستند؟اظهارنامه اصلاحیتفاوت منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادیمالیات کسب و کارهای اینترنتیچگونه ریز محاسبات خود…

2,000,000 تومان 1,800,000 تومان

دوره جامع آموزش قوانین مالیاتی

بدون امتیاز 0 رای
1,700,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:چه کسانی مشمول مالیات هستند؟اظهارنامه اصلاحیتفاوت منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادیمالیات کسب و کارهای اینترنتیچگونه ریز محاسبات خود…

1,700,000 تومان

ششمین دوره کارشناس مالی و مالیاتی تهران (بعد از ظهر)

بدون امتیاز 0 رای
1,700,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:چه کسانی مشمول مالیات هستند؟اظهارنامه اصلاحیتفاوت منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادیمالیات کسب و کارهای اینترنتیچگونه ریز محاسبات خود…

1,700,000 تومان

پنجمین دوره کارشناس مالی و مالیاتی تهران (صبح)

بدون امتیاز 0 رای
1,700,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:چه کسانی مشمول مالیات هستند؟اظهارنامه اصلاحیتفاوت منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادیمالیات کسب و کارهای اینترنتیچگونه ریز محاسبات خود…

1,700,000 تومان

چهارمین دوره کارشناس مالی و مالیاتی (کرج)

بدون امتیاز 0 رای
1,700,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:چه کسانی مشمول مالیات هستند؟اظهارنامه اصلاحیتفاوت منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادیمالیات کسب و کارهای اینترنتیچگونه ریز محاسبات خود…

1,700,000 تومان
12%
تخفیف

پانزدهمین دوره جامع مالیات اشخاص حقوقی

بدون امتیاز 0 رای
1,700,000 تومان 1,500,000 تومان

آزمون‌های مرتبط:چه کسانی مشمول مالیات هستند؟اظهارنامه اصلاحیتفاوت منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادیمالیات کسب و کارهای اینترنتیچگونه ریز محاسبات خود…

1,700,000 تومان 1,500,000 تومان